วีซ่า / วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย
วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย
วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 2 ชุด

รูปถ่าย

รูปถ่ายสีขาว ขนาด 2*2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารทั่วไป

 

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารตอบรับการศึกษา

จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00น. โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5 แฟกซ์: 0-2258-4627, 0-2262-1740

เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

เวลารับเล่ม จันทร์-ศุกร์ 15.00-16.40 น.

เว็บไซต์สถานทูต http://www.indianembassy.in.th/ โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5

เว็บไซต์ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดีย http://www.ivac-th.com/Thai/

 

ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

 

วีซ่านักเรียน 6 เดือน

1,700 บาท

วีซ่านักเรียน 1 ปี

2,700 บาท

วีซ่านักเรียน 5 ปี

3,100 บาท

ค่าบริการเพิ่มเติมของสถานทูตอินเดีย และ ศูนย์รับยื่นวีซ่า

ค่าบริการของสถานทูต

70 บาท

ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global

428 บาท

ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)

150 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ

1,500 บาท

 

 

**ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง  เนื่องจากผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ**

** ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

 

หมายเหตุ

**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X