วีซ่า / วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 2 ชุด

รูปถ่าย

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)

เอกสารทั่วไป

 

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวเพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษา และอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับ ประเทศออสเตรเลีย ค่าเรียน และค่าครองชีพโดยประมาณ

- 12,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี

- 4,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับคู่สมรส

- 10,400 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5 — 18 ปี

- 9,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5 — 18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไป

การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นเงินสดผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริงซึ่งจะได้คืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง

เอกสารแสดงการรับราชการทหาร

เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร

เอกสารตอบรับทางการศึกษา

เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (COE)

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องกระทำโดยแพทย์/โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น ท่านสามารถตรวจดูรายนามแพทย์ และโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย www.austembassy.or.th

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. 15:30-17:00 น.

โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341

เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.

เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.

ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ" เท่านั้น

เว็บไซต์สถานฑูต http://www.austembassy.or.th และ www.immi.gov.au

 

ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

3,220 บาท

(แคชเชียร์เช็ค)

ค่าบริการเพิ่มเติมของสถานทูต และ ศูนย์รับยื่นวีซ่า

ค่ารับเรื่องชำระ VFS

428 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ

1,500 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X