TAIWAN SONGKRAN DELIGHT 5 วัน 4 คืน
TAIWAN SONGKRAN DELIGHT 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_8
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน [ - / - / - ]
  Day 2 : ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ช็อปปิ้งซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองเกาสง -วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD [ B / L / - ]
  Day 5 : ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร–สถานีรถไฟ Formosa Boulevard - สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 17 เม.ย. 61
35,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X