TAIWAN SONGKRAN CHARMIMG 4 วัน 3 คืน
TAIWAN SONGKRAN CHARMIMG 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_10
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว [ B / L / D ]
  Day 3 : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK-ชิมชาอู่หลง- หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmeticshop-ศูนย์สร้อยGermanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 17 เม.ย. 61
30,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X