TAIWAN CI PRO COOL COOL 4 วัน 3 คืน
TAIWAN CI PRO COOL COOL 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ ST0.8
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 04 ส.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – อาบน้ำแร่ [ - / - / - ]
  Day 2 : เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 3 : ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 4 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - GERMANIUM POWER – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 - 30 เม.ย. 61
19,900
11 - 14 พ.ค. 61
19,900
19 - 22 พ.ค. 61
19,900
01 - 04 มิ.ย. 61
19,900
06 - 09 มิ.ย. 61
19,900
20 - 23 มิ.ย. 61
19,900
04 - 07 ก.ค. 61
19,900
18 - 21 ก.ค. 61
21,900
20 - 23 ก.ค. 61
21,900
01 - 04 ส.ค. 61
21,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X