SINGAPORE SO SHIOK!! 3 วัน 2 คืน
SINGAPORE SO SHIOK!! 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ [ - / L / D ]
  Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ [ B / - / - ]
  Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 ธ.ค. 0
22 - 24 ก.ย. 60
23 - 25 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60
30 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60
06 - 08 ต.ค. 60
07 - 09 ต.ค. 60
08 - 10 ต.ค. 60
12 - 14 ต.ค. 60
13 - 15 ต.ค. 60
14 - 16 ต.ค. 60
15 - 17 ต.ค. 60
20 - 22 ต.ค. 60
21 - 23 ต.ค. 60 วันปิยะ
26 - 28 ต.ค. 60
27 - 29 ต.ค. 60
28 - 30 ต.ค. 60
29 - 31 ต.ค. 60
03 - 05 พ.ย. 60
04 - 06 พ.ย. 60
10 - 12 พ.ย. 60
11 - 13 พ.ย. 60
17 - 19 พ.ย. 60
18 - 20 พ.ย. 60
19 - 21 พ.ย. 60
24 - 26 พ.ย. 60
25 - 27 พ.ย. 60
03 - 05 ธ.ค. 60
09 - 11 ธ.ค. 60
15 - 17 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
17 - 19 ธ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 60
23 - 25 ธ.ค. 60
28 - 30 ธ.ค. 60
29 - 31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
01 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
05 - 07 ม.ค. 61
06 - 08 ม.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 61
13 - 15 ม.ค. 61
19 - 21 ม.ค. 61
20 - 22 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
27 - 29 ม.ค. 61
02 - 04 ก.พ. 61
03 - 05 ก.พ. 61
09 - 11 ก.พ. 61
10 - 12 ก.พ. 61
16 - 18 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
24 - 26 ก.พ. 61
01 - 03 มี.ค. 61
02 - 04 มี.ค. 61
08 - 10 มี.ค. 61
09 - 11 มี.ค. 61
10 - 12 มี.ค. 61
11 - 13 มี.ค. 61
15 - 17 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61
17 - 19 มี.ค. 61
18 - 20 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X