SKI HOKKAIDO HAKODATE TOKYO NEW YEAR
SKI HOKKAIDO HAKODATE TOKYO NEW YEAR
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-05
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาริตะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินชิโตเสะ – เกาะฮอกไกโด – โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-หอนาฬิกา – ซัปโปโร [ - / L / D ]
  Day 3 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 4 : ลานสกี - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิเซ่ มารีน พาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโคกุดานิ [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินฮาโกดาเตะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินเมืองนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซะ – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ – นาริตะ [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.30 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.25 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL718

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกา

07.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อเครื่อง ........... เหิรฟ้าสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ ....... ……… เดินทางถึงท่าอากาศยานชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอตารุทาวน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของซัปโปโร ในอดีตเมืองโอตารุนับเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า และการประมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลองโอตารุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ ที่นี่ท่านจะได้ชม กล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3000 แบบ รวมถึงท่านยัง สามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการทำ) นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ไดวะ รอยเน็ท ซัปโปโร หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวันเดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ให้กับท่าน ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟของญี่ปุ่น ที่ถือได้ว่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นให้ ความนิยมมากที่สุด เนื่องจากรวดเร็ว, ตรงเวลา, ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร และเมืองใกล้เคียงด้วยรถไฟ อันทันสมัยของญี่ปุ่น หรือเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำแห่งเมืองซัปโปโร ให้ท่านเลือก ซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นของเมืองซัปโปโร ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลาย ประเภท ผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น… อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือก ชมตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ให้ท่านท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย หรืออิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียง ของญี่ปุ่น
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ไดวะ รอยเน็ท ซัปโปโร หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลานสกี - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิเซ่ มารีน พาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโคกุดานิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ลานสกี ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว มากมายให้ท่านได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขับรถ Snow Mobile สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปให้ทั่วรีสอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting ที่มีหน้าตาคล้ายบานานาโบ้ตของบ้านเราแต่เล่นกันบนหิมะ (หมายเหตุ.. ค่ากิจกรรมทุกชนิดที่ลานสกี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าทัวร์ค่ะ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิเซ่ มารีน ตั้งอยู่ในเมือง Noboribetsu มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาททำจากอิฐสีแดงที่สร้างจำลองแบบมาจากปราสาททางฝั่งยุโรป และบริเวณโดยรอบก็จะมีอาคารทรงยุโรปตั้งเรียงรายกัน ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนเดินอยู่ในยุโรป ในส่วนของปราสาทอิฐแดง ภายในจะแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะเป็นการจัดแสดงสัตว์น้ำประเภทต่างๆ และมีการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานอยู่ภายในนี้ด้วย ไฮไลท์ของที่นี่ คือ อุโมงค์ที่ทำจากกระจกที่ภายในเต็มไปด้วยปลาหลากหลายชนิด เมื่อท่านได้เดินอยู่ภายในอุโมงค์นี้ก็จะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ใต้ท้องทะเลที่มีปลานับพันแหวกว่ายอยู่รอบตัวของท่านในส่วนของภายนอกปราสาท จะมีการแสดงจากสัตว์ 3 ชนิด ประกอบด้วย 1. พาเหรดเพนกวิน 2. การแสดงโชว์ของสิงโตทะเล 3. การแสดงของปลาโลมา จากนั้นนำท่านสุ่บ่อน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด บ่อน้ำแร่จิโคคุดานิในเมืองโนโบริเบ็ตสึ มีควันร้อน พวยพุ่งออกมาจากพื้นหินพร้อมกับกลิ่นกำมะถันซึ่งเป็นร่องรอยของปล่องภูเขาไฟที่กลายมา เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งมีปากกว้าง 450 เมตร ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โทยะ โคฮังเทย์ หรือเทียบเท่า นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซน” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่ห้า เมืองฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ นำท่านชมตลาดสดที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้อิสระ เพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้ออาหารทะเลนานาชนิดของเกาะฮอกไกโด ชมวิถีชีวิตของ ชาวฮาโกดาเตะ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi Historical District) เขตที่ รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของ สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่า สำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมือง ตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึง อดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสำคัญซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ ได้ไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ บนยอดเขาแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่ง กับการชมวิวแบบพาโนราม่ายามราตรีที่ตัวเมืองระยิบระยับ ด้วยแสงไฟ ซึ่งเป็นจุดชมวิวยาม ราตรีที่สวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของโกะเรียว คะขุ หรือ ดาวห้าแฉก บนที่สูงแบบวิวพาโนราม่า (การนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวยให้สามารถขึ้นชมได้ ของดรายการนี้ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ฮาโกดาเตะ คาฮังเทย์ หรือเทียบเท่า นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณ

วันที่หก สนามบินฮาโกดาเตะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินเมืองนาริตะ โตเกียว - วัดอาซากุซะ – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ – นาริตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาโกดาเตะ ........... เหิรฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ ....... …….. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดอาซากุสะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวผู้คนที่นี่ให้ความนับถือและนิยมมาสักการะและมาขอพรกัน เป็นประจำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีสัญลักษณ์พิเศษ คือ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะหรือเรียกว่า ย่านนา กามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วย ร้านค้ามากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้ง ของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่ มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอ เมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ โทบุ หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
12.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL717
18.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
79,900
76,900
73,900
9,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X