PERFECT ROUTE
PERFECT ROUTE
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-11
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 09 ต.ค. 60 / 11 - 16 ต.ค. 60 / 18 - 22 ต.ค. 60 / 25 - 30 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – เกียวโต -วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า – รถไฟโทโระโกะ – วัดเทนริวจิ [ - / L / D ]
  Day 3 : ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

21.00 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.00 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL728

วันที่สอง สนามบินคันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า – รถไฟโทโระโกะ - วัดเทนริวจิ

06.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บน เนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ำใสเนื่องมาจากมีน้ำ ศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหล มาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ำ 3 สายนี้ สาย แรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาดสายที่สองร่ำรวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อ ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรือสร้าง ขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการ ประกาศให้เป็นมรดก โลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ำชา” เนื่องจากใน อดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีร้านขายของที่ ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นอาทิ ชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อจำพวกเครื่องรางและอื่นๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของ เกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮย์อัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยสี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนั่ง รถไฟสายโรแมนติค ชมทัศนียภาพแมกไม้ลำธาร ความงดงามจากทั้งสองฟากฝั่งที่ รถไฟแล่นผ่านท่านจะได้ สัมผัสกับธรรมชาติความงดงามที่รายล้อมอยู่ในเมืองเกียวโต ช่วงฤดหนาวที่นี่จะถูกเสกให้บรรยากาศล้อมรอบขาวโพลนไป ด้วยหิมะลำธารจะจับตัวกันเป็นน้ำแข็งสวยงามมาก หรือหากเป็นฤดูใบไม้ผลิท่านจะเห็นใบไม้ แข่งกันผลิดอกผลิใบชูช่องดงามและหาดูได้ยากมากทีเดียว (หมายเหตุ ) หากรถไฟโทโระโกะ เต็ม หรือปิดทำการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์งดรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะขอนำเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน นำท่านสู่ วัดเทนริวจิ วัดนิกาย zen ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1255 วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง การจัดสวนหินแบบญี่ปุ่นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งจุดเด่นอีกอย่างของวัดนี้ก็คือภาพวาด มังกรในหมู่เมฆ ที่อยู่บนเพดานของห้องโถงกลาง ที่ไม่ว่าอยู่มุมไหน มันก็จะยังคงจ้องมองตาม อยู่ทุกที่และบริเวณรอบวัดยังมีป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความงามรวมถึงเป็นแหล่ง วัตถุดิบ ที่ใช้ในการสร้างงานหัตถกรรมของชาว อาราชิยามะ อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโงย่า สร้างขึ้นโดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945) ตัวปราสาทถูกระเบิดถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบัน ที่ชั้น 2-4 เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้ HAMAMATSU FRUIT PARK เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้ สดสดจากต้นให้ท่านลิ้มลองความหอมอร่อยแบบไร้สารพิษจากต้น ให้ท่านเด็ดชิมทานกัน อย่างไม่อั้น ให้ท่านได้จดจำรสอร่อยนี้ไปนานแสนนาน เพราะที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องการปลูกผลไม้ จริงจริง (โดยผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลของเมืองนี้) จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ(Kunozan Toshogu Shrine) มีบริเวณกว้างขวางและซับซ้อนด้วยอาคารจำนวนมากที่มีสีแดงสดใสแซมด้วยสีทองและการแกะสลักที่งดงามพร้อมภาพวาดบนประตูโรมอน(Romon Gate)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือหลังจุดจำหน่ายตั๋ว เมื่อเดินผ่านประตูจะพบกับหอกลอง และโคมไฟทองแดงนำไปสู่ห้องโถงหลัก Haiden และ Honden จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดใน โลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นำท่าน สัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวยนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ) หากขึ้นภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ นำท่านท่องเที่ยว โอชิโนะฮักไก ทดแทน นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านานชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านในสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่าหากได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะโชคดีและทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วยนอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้งของราคาถูกและดีแบบมี คุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อป ทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ ) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน อิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อ มาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น หรือ ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริม >>> สวนสนุกระดับโลก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ ADVENTURELAND, WESTERNLAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นต้น พบเครื่องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉ่ำของสายน้ำขนาดยักษ์ไปกับ SPLASHMOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่าใหญ่กับ JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกับรถไฟเหาBIGTHUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมีพูห์, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานท้าทายความมันส์หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียวกันต่อ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่หก วัดอาซากุซะ – นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะและมาขอพรกันเป็นประจำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิมและมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะ หรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ ห้างอิออน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า,รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
18.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
23.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 ต.ค. 60
49,900
46,900
43,900
8,900
11 - 16 ต.ค. 60
50,900
47,900
44,900
8,900
18 - 22 ต.ค. 60
52,900
49,900
46,900
8,900
25 - 30 ต.ค. 60
51,900
48,900
45,900
8,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X