KOCHIA TOKYO FUJI PRO XJ
KOCHIA TOKYO FUJI PRO XJ
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-14
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 08 ต.ค. 60 / 13 - 17 ต.ค. 60 / 18 - 22 ต.ค. 60 / 25 - 29 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ [ - / L / D ]
  Day 3 : เก็บผลไม้จากสวนผลไม้ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองอิบาราคิ - สวนดอกไม้ ฮิดาชิ ซีไซด์ พาร์ค - อุชิสึ ไดบุทสึ – โตเกียว – โอไดบะ – นาริตะ [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.45 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ600

วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ

08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดใน โลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นำท่าน สัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวยนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีก แห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขา ไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านานชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านในสุดท้ายไหลลงสู่ ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่าหากได้ดื่มน้ำจากบ่อ แห่งนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะโชคดีและทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วยนอกจากนี้ให้ท่าน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ชมความงดงามของ ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สาม สวนผลไม้ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สวนผลไม้.. เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไป ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านสู่ วัดอาซากุสะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวผู้คนที่นี่ให้ความ นับถือและนิยมมาสักการะและมาขอพรกันเป็นประจำภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีสัญลักษณ์ พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนม โมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะหรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้งของราคาถูกและดี แบบมี คุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อป ทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สวนดอกไม้ ฮิดาชิ ซีไซด์ พาร์ค - อุชิสึ ไดบุทสึ - โอไดบะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชม ผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปีตั้งอยู่ในจังหวัดIbarakiโดยในช่วงเข้าฤดู ใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมจะมีงานเทศกาล Kochia Carnival ที่จะสามารถชม ทุ่งต้นKochia (อ่านว่า โคเคีย และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Bassia) จะเปลี่ยนจาก สีเขียว เป็นทุ่งสีส้มแดงสุดลูกหูลูกตาทั่วทั้งทุ่ง ชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา และในช่วงเวลา เดียวกันยังสามารถชมทุ่งดอกคอสมอสได้อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปสีบรอนส์ในอุชิคุจังหวัดอิบารากิ สร้างขึ้นใน 1993 ด้วยความสูง120เมตรจึงเป็นพระพุทธรูปสีบรอนซ์ที่สูงที่สุดในโลก ในปี 1995 ได้ถูก บันทึกลงหนังสือกินเนสต์ของโลก มีขนาดเป็นสามเท่าของขนาดเทพีสันติภาพในนิวยอร์คและ ความสูงของพระนั่งที่มีชื่อเสียงในวัดโทไดจิ ภายในรูปปั้นแบ่งออกเป็นห้าชั้นซึ่งแต่ละส่วน ของรูปปั้นมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันไป สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบทสวดมนต์และการเทศน์ใน ศาสนาพุทธโดยมีลิฟท์นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ความสูง85เมตร ซึ่งมีชั้นสังเกตการณ์ที่ระดับ หน้าอก ถ้าอากาศดีคุณอาจจะเห็นท้องฟ้าหรือภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียว ให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงโตเกียวอีกแห่งด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
09.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
13.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 08 ต.ค. 60
34,900
34,900
31,900
7,900
13 - 17 ต.ค. 60
34,900
34,900
31,900
7,900
18 - 22 ต.ค. 60
35,900
35,900
32,900
7,900
25 - 29 ต.ค. 60
34,900
34,900
31,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X