JAPAN TOKYO OSAKA FULL FUNNY 6 วัน 4 คืน
JAPAN TOKYO OSAKA FULL FUNNY 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-71
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซะกุสะ –โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้น) – ชินจูกุ [ - / L / - ]
  Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
  Day 4 : นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – เจดีย์เชรูโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – นั่งชินคันเซนสู่สถานีโอซาก้า (ประมาณ 2 ชั่วโมง) [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้าหรือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดคิโยมิสึ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
56,900
53,900
53,900
50,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X