JAPAN TOKYO FUJI KOCIA FREEDAY 6 วัน 3 คืน
JAPAN TOKYO FUJI KOCIA FREEDAY 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-70
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / L / D ]
  Day 3 : เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 5 : สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ– สนามบินฮาเนดะ [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
49,900
46,900
46,900
43,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X