JAPAN SNOW ILLUMINATION NIKKO NEW YEAR 6 วัน 4 คืน
JAPAN SNOW ILLUMINATION NIKKO NEW YEAR 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-36
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาริตะ – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบซูเซนจิ [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนผลไม้ – คารุยซาว่า – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เลต – ลานสกีคารุยซาว่า สโนว์ พาร์ค [ B / L / D ]
  Day 4 : วัดโชรินซัง ดารุมะจิ - เมืองเก่าเอโดะคาวาโกเอะ – โตเกียว - โอไดบะ [ B / L / - ]
  Day 5 : โตเกียว - วัดอาซากุซะ – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ – ชมเทศกาลไฟประดับ TOKYO GERMAN VILLAGE – หรือเลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - นาริตะ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.30 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.25 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL718

วันที่สอง นาริตะ - เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก – ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบซูเซนจิ

07.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศถวายแด่ โชกุนโตกุกาว่า อิเอยาสึ สร้าง โดยโชกุนรุ่นที่ 3 ขอตระกูลในปี ค.ศ.1636 สถาปัตยกรรมแห่งนี้มีความสวยงามแปลกตา ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและชินโต ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามโดดเด่นขึ้นชื่อ อาทิ เจดีย์ 5 ชั้น, หอระฆัง, หอกลอง, มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, ลิง 3 ตัว เป็นต้น นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกเคง่อน ที่มีความสูงถึง 97 เมตร และมีทั้งหมด 12 ชั้น ทั้งยัง เป็น 1 ใน 3 ของน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นท่านสามารถลงลิฟต สัมผัสความงามของหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างใกล้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูเซนจิ เป็นทะเลสาบที่ก่อตัวจาการ ระเบิดของหินภูเขาไฟตั้งอยู่ทาง เชิงภูเขาไฟนันไต น้ำในทะเล แห่งนี้สวยงามเป็นสีฟ้าคราม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็น ที่ตั้งของสถานตากอากาศมากมาย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของน้ำตกเคง่อนอีกด้วย นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม คินุกาว่า พลาซ่า หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สาม สวนผลไม้ - คารุยซาว่า เอ้าท์เลต – ลานสกีคารุยซาว่า สโนว์ พาร์ค

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้.. เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไป ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.) นำท่านเดินทางสู่เมืองคารุยซาว่า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน ช้อปปิ้งที่คารุยซาว่า เป็น เอาท์เล็ท มอลล์ ขนาดใหญ่ ซึ่ง ท่านสามารถสนุกสนานกับการ จับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด ที่แบ่งเป็น 3 โซนคือ 1.โซนเสื้อผ้า และของแบรนด์เนม 2. โซนเครื่องกีฬาและเสื้อผ้าใส่ออกกำลัง 3. โซนของที่ระลึก และอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น COACH, CELINE, CHRISTIAN DIOR, TIMBERLAND, LEVI’S, GUESS, DOLCE & GABBANA, ARMANI FACTORY STORE, BALLY, GAP, NAUTICA, TAG HEUER, HUGO BOSS, LACOSTE, EDWIN, SALVATORE FERRAGAMO, NIKE, G-SHOCK, TIMBERLAND, DIESEL, ADIDAS, CITIZEN, MORGAN, ECCO, TOMMY HILFIGER, REEBOK, QUIKSILVER, BIG JOHN และอื่น ๆ อีกมากมายฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีคารุยซาว่า สโนว์ พาร์ค นำท่านเดินทางสู่ ให้ท่านได้สนุกเต็มที่กับการเล่นหิมะ เล่นสกีบนลานหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านสนุกกับกิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงามในช่วงฤดูหนาว (**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องเล่นและอุปกรณ์สกีทุกชนิด ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์ .. หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ***) นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม คารุยซาว่า กรีน พลาซ่า หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ - เมืองเก่าเอโดะคาวาโกเอะ – โตเกียว - โอไดบะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดโชรินซัง ดารุมะจิ วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของ ตุ๊กตา "ทาคาซาคิ ดารุมะ" ที่เป็นตัวนำโชคที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่วัด ดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้ มีตุ๊กตาดารุมะที่ สิ้นสุดหน้าที่และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก วันที่ 6 และ 7 มกราคม ของทุกปี จะมีการจัดงาน “โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่ง เป็นงานใหญ่ที่ผู้คนมาเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานในปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาวาโกเอะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองคาวาโกเอะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติ้ล เอโดะ” เนื่องจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอ โดะไว้ได้อย่างลงตัว จุดเด่นของเมืองคาวาโกเอะคือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบบเก่าๆ ของญี่ปุ่นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือบ้านเรือน ต่างก็รักษากลิ่นอายของความเป็น เมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างดี ถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็นโคะเอโดะ “เมืองเอโดะน้อย” ซึ่งเมืองเอ โดะเป็นชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบัน สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองคาวาโกเอะที่พลาดไม่ได้ก็ จะมี หอนาฬิกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ โดยใช้บอกเวลามากว่า 350 ปีแล้ว ปัจจุบันนี้หอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครั้ง ทุกเวลา 6 โมงเช้า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเย็นค่ะ เชื่อว่าถนนสายนี้คงต้องถูกใจสาวกมันหวานทุกคนแน่นอนเพราะเมืองคาวาโกเอะ มีตรอกขนมหวานชื่อว่าตรอกคาชิยะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรียงราย กันเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะขนมจากมันหวานของดีของเมืองคาวาโกเอะ ที่นำไป ทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวานมันหวานทอดเคลือบ น้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน และอีกมากมายสาธยายไม่หมดนอกจากจะมีร้าน ขนมแล้วยังมีของเล่นย้อนยุคให้เลือกซื้อไปเก็บไว้เล่น หรือเก็บเป็นที่ระลึก นักท่องเทียวหลาย คนที่มาตรอกนี้บอกว่ามาที่นี่ทำให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยโชวะ นำท่านชม คุราซึคุริ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงมีอาคารบ้านเรือนเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะเรียงติดกันเป็น แถวปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และร้านขายสินค้าที่ระลึก มีหอระฆังโทคิโนะคาเนะ ที่ถูกสร้างใหม่แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ในปี 1892 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงในปัจจุบันโตเกียว เมืองแห่งผู้คนพลุกพล่านท่านจะได้ เห็นวิถีชีวิตคนเมืองของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ นำท่านสู่ย่านโอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโตเกียว
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - TOKYO GERMAN VILLAGE – นาริตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในโตเกียวผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะและมาขอ พรกันเป็นประจำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้า แม่กวนอิมและมีสัญลักษณ์พิเศษคือ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความ สูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะหรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวม สินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้า มือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนำ ท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่อง เขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ที่ TOKYO GERMAN VILLAGE ใน บรรยากาศชาว ชนบทเยอรมันที่ประดับประดาไฟอย่างสวยงามด้วยหลอดไฟ LED กว่า 2,000,000ดวงเลยทีเดียว
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ โตโยโกะ อินน์ หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
12.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL717
18.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ธ.ค. 60 - 04 ม.ค. 61 ปีใหม่
59,900
56,900
56,900
53,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X