JAPAN SKI TAKAYAMA ILLUMINATION REROUTE 6 วัน 4 คืน
JAPAN SKI TAKAYAMA ILLUMINATION REROUTE 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-33
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ [ - / L / D ]
  Day 3 : ลานสกีฟูจิเทน (นั่งเลื่อนกระดานหิมะฟรี) – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า [ B / L / D ]
  Day 4 : ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า – ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ [ B / L / - ]
  Day 5 : ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ห้างอิออน [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.30 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.25 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL718

วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

07.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน โตเกียวผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะและมาขอพรกัน เป็นประจำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มี เวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะหรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย พร้อมกันนั้น ท่านสามารถเก็บภาพ โตเกียว สกายทรี จากวัดอาซากุสะได้เลย ซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้น เมื่อปี 2008 ด้วยความสูงถึง 634 เมตร ทำให้นอกจากจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกแล้วยัง เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงอันดับสองของโลกรองจาก เบิร์จคาลิฟา ของประเทศดูไบอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้ง ของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มี ชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอ เมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โตเกียว - ลานสกีฟูจิเทน – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทาคายาม่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมแล้วนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สนุกกับหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านมันส์กับกิจกรรม ต่างๆ หลากหลายอาทิ สกี นั่งเลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะ(พิเศษสุดๆให้ท่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน ...ฟรี /หมายเหตุ ค่าบริการอื่นๆไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านชม ปราสาทมัทสึโมโต้ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมัทสึโมโต้ ตัวปราสาทเป็นสีดำและยัง เป็นมรดกโลกด้วย ตัวปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้นที่เรียกว่าเท็นชุกะกุนั้น ได้ต่อเติมขึ้นในปีบุนโระ ที่ 2-3(พ.ศ 2136-2137) เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น ท่านสามารถเดินชม ภายใน และขึ้นบันไดไปชั้นบนสุด เพื่อชมทัศนีย์ภาพและวิวอันงดงามของเมืองมัทซึโมโต และ เจแปน แอลป์ ตอนเหนือได้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โรงแรม ทาคายาม่า กรีน หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะ กว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซึ่งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไป เมื่อ 300 ปีก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่า ประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบ ญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่งเป็น หมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถ รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านในสไตล์นี้ว่า กัสโช พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลา คราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า นำท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ ในช่วงเวลาค่ำนำท่านชมการแสดไฟ ในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นการจัด แสดงไฟที่สวยงาม,อลังการ,มีเอกลักษณ์และจำนวนไฟที่ใช้จัด แสดงนั้นมากมายจนเป็นที่กล่าวขานอีกทั้ง การจัด แสดงไฟนั้นยัง มีการปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปีเช่นอุโมงค์ไฟขนาด ยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาว แห่งทางช้างเผือก,อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ห้างอิออน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า สร้างขึ้นโดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945) ตัวปราสาทถูกระเบิดถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบัน ที่ชั้น 2-4 เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มี คุณค่าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบถ่ายรูปตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งซาคาเอะ ย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโก ย่าเป็นที่ตั้งขอห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงสาขาของร้าน แบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นอกจากห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งของร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ที่ พากันตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกันอย่าง เพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เช่น แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLDNAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา แสนจะถูก อิสระ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชุบุ เซนทรา แอร์พอร์ต หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL737
14.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
45,900
42,900
42,900
39,900
8,900
20 - 25 ธ.ค. 60 วันคริสต์มาส
46,900
43,900
43,900
40,900
8,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X