JAPAN SKI ILLUMINATION HAPPY ROMANCE NEW YEAR 5 วัน 3 คืน
JAPAN SKI ILLUMINATION HAPPY ROMANCE NEW YEAR 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-35
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถโค้ช) – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท [ - / L / D ]
  Day 3 : ลานสกี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน [ B / L / - ]
  Day 4 : วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - โอไดบะ หรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.30 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.25 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL718

วันที่สอง นาริตะ - หุบเขาโอวาคุดานิ (รถโค้ช)– ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

07.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นนำท่าน นั่งรถโค้ช เพื่อเข้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อ น้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อน ถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำ ให้อายุยืนขึ้น 7 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาที่เกิดจาก การระเบิดของภู เขาไฟฟูจิเมื่อสามพันกว่าปีมาแล้ว ที่นี่ในอีกมุม หนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมมากมาย หลากหลายยี่ห้อกับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียง ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่จะทำให้ท่านตื่นตา ตื่นใจกับการช้อปปิ้งอันแสนเพลิดเพลิน กับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะ เป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายยี้ห้อดัง อาทิ MK Michel Klein, Morgan,Bally,Prada, Gucci, Diesel, Gap, Armany, Tasaki, Tag Heuer และอีกมากมา นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สาม ลานสกี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมแล้วนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สนุกกับหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านมันส์กับกิจกรรม ต่างๆ หลากหลายอาทิ สกี นั่งเลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะ(พิเศษสุดๆให้ท่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน ...ฟรี /หมายเหตุ ค่าบริการอื่นๆไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดใน โลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นำท่าน สัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวยนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ) หากขึ้นภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ นำท่านท่องเที่ยว โอชิโนะฮักไก ทดแทน นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีก แห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อ น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านานชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านใน สุดท้ายไหลลงสู่ ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่าหากได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะโชคดีและทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วยนอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมเทศกาลไฟประดับยามค่ำคืน ในช่วงเวลาค่ำ นำท่าน ชมการแสดงไฟ ในฤดูร้อน ถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่มี ชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นการจัดแสดงไฟที่ สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจำนวนไฟที่ใช้จัดแสดงนั้น มากมายจนเป็นที่กล่าวขานอีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้นยังมีการ ปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปี นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - โอไดบะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะและมาขอพรกัน เป็นประจำภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิมและมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะ หรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย พร้อมกันนั้น ท่านสามารถเก็บภาพ โตเกียว สกายทรี จากวัดอาซากุสะได้เลย ซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้น เมื่อปี 2008 ด้วยความสูงถึง 634 เมตร ทำให้นอกจากจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังเป็น สิ่งก่อสร้างที่สูงอันดับสองของโลกรองจาก เบิร์จคาลิฟา ของประเทศดูไบอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้ง ของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มี ชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อ มาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียว ชมความยิ่งใหญ่ของ สะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองโตเกียว นำท่านสู่เมืองนาริตะ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NARITA TOYOKO INN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
12.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL717
18.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
49,900
46,900
46,900
43,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X