JAPAN KANSAI KANAZAWA FUNNY 6 วัน 3 คืน
JAPAN KANSAI KANAZAWA FUNNY 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คานาซาวะ
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-38
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น – อาวาระ ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนผลไม้ – หน้าผาโทจินโบ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา – โอซาก้า [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 5 : นารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิออน – ริงกุเอาท์เลต [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า

22.00 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น – อาวาระ ออนเซ็น

00.40 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
08.05 น.
ถึง สนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบ ญี่ปุ่นดั้งเดิม และ ยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ง เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมี ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถ รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านในสไตล์นี้ว่า กัสโช พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลา คราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาวะ จากนั้นเดินทางสู่ สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและ ตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวนแห่งนี้มีอายุมากว่า 500 ปีแล้ว และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากทางการ เพื่อเตรียมหลักดันในการขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้ เป็นมรดกโลกต่อไป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอาวาระ ออนเซ็น หรือเทียบเท่า นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณ

วันที่สาม สวนผลไม้ – ฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบะ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา – โอซาก้า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สวนผลไม้.. เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไป ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.) นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.711 ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพ สวยกับโทเรอินับหมื่นที่ถูกสร้างขึ้นที่นี่หรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก ชาวนาเชื่อกันว่าเป็นผู้เดิน สารของเทพแห่งการเก็บเกี่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า หากมีเวลานำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านดังของเมืองโอซาก้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ )ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน ได้เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จ่ายเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจ จากหนังดังที่ท่านชื่น ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คด ราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จู ราสสิค พาร์ค” “นั่งรถซีมูเลเตอร์” ย้อนเวลา หาอดีตกับ ไมเคิล เจ ฟอกซ์จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์” นั่งเรือเพื่อพบ ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และยัง มีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์ค และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดกับ “สไปร์เดอร์ แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ และตื่นเต้นสุดๆ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ เรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ แฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ ได้ต่อเนื่อง เมื่อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด้ ประกาศ เปิดตัว ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) โซนใหม่ของธีมพาร์คเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2014 ที่ ผ่านมา ล่าสุดสาวกพ่อมดฝั่งเอเชียก็ได้เฮกันบ้าง เมื่อ Universal Studio Japan ได้ทำการ เปิดตัว The Wizarding World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิร์มความอลังการไม่แพ้ฝั่งอเมริกา โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ก็จะมีสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สำคัญ อื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้าน ฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จำลองฉากมาจากภาพยนตร์ รวมถึงสนุก ไปกับเครื่องเล่นอีกมากมายด้วย หรือ นำท่านอิสระช้อปปิ้งในโอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกมากมายกับ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโอซาก้า
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย
จากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง สินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์ เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิออน - ริงกุ เอาท์เลต

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านสู่ สวนกวาง วัดโทไดจิ เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูง กวางแสนเชื่องนับร้อยที่ อาศัยอยู่ภายในวัดตามธรรมชาติ ซึ่งชาว ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบริวารของเทพเจ้า หนึ่งในมรดกโลก ของเมือง นารา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 743 หน้าวัดมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่เรียกว่า นันไดมง สร้าง ขึ้นในปี 1199 มีเสาไม้ 18 ต้นรองรับโครงสร้างหลังคาไม้ขนาดใหญ่เป็น พิเศษ ซึ่งจะมีลวดลาย แกะสลักจากงานไม้ที่วิจิตรตระการตา เนื่องจากรับอิทธิพลจาก สถาปัตยกรรมในยุคคามาคุระ ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไม้ที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ ที่สุดใน โลก เป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระธยานิ พุทธเจ้าทั้งห้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ สูงถึง 16 เมตร และมีน้ำหนักรวม มากกว่า 500 ตัน ตัววิหารไม้แห่งนี้เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้น ใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) สร้างโดย โชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซาก้า ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน นำท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา แสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อสู่ ริงกุ เอาท์เลต แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์ดังๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้ง ของญี่ปุ่น ยุโรปอเมริกา และอื่นๆ มาเซลล์ในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจ อาทิ เช่น Adidas, GAP, Lacoste, Diesel, Levi’s ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันจนจุใจ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727
05.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 07 ธ.ค. 60
42,900
39,900
39,900
36,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X