JAPAN HONSHU SAKURA TOKYO 6 วัน 4 คืน
JAPAN HONSHU SAKURA TOKYO 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-33
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ทาคายาม่า จินยะ – เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : กระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – คารุยซาว่า เอ้าต์เล็ท – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชมดอกไม้ที่สวนโชวะ คิเน็น – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 5 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ชมซากุระ – วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกุ ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 6 : สวนผลไม้ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 30 มี.ค. 61
59,900
56,900
56,900
53,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X