JAPAN HOKKAIDO TOHOKU IN AUTUMN
7 วัน 4 คืน
JAPAN HOKKAIDO TOHOKU IN AUTUMN<BR>7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-75
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 22 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ย่านโมโตมาชิ– หอคอยโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ– ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – นั่งรถไฟชินคันเซนสู่อาโอโมริ– สวนผลไม้ – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ – ลำธารโอริดะเสะ –เทือกเขาฮาจิมันไต – ปราสาทโมริโอกะ – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องเรือหุบเขาเกบิเค – ภูเขาซาโอะ โดยรถบัส (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ B / L / D ]
  Day 6 : ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – สนามบินฮาเนดะ [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 22 ต.ค. 61
69,900
66,900
66,900
63,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X