JAPAN GRAND TAKAYAMA JAPAN ALPS PINKMOSS WISTERIA 7 วัน 4 คืน
JAPAN GRAND TAKAYAMA JAPAN ALPS PINKMOSS WISTERIA 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-17
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – คาวาโกเอะ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – ออนเซน [ - / L / D ]
  Day 3 : เจแปนแอลป์ [สถานี OGIZAWA – TATEYAMA] – ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 4 : ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 5 : สวนผลไม้ – สวนฮิซุยามะ ชมพิ้งค์มอส – สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย [ B / L / D ]
  Day 6 : อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ [ B / L / D ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 19 เม.ย. 62 สงกรานต์
65,900
62,900
62,900
59,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X