HOT..HOT TURKEY 8 วัน 6 คืน
HOT..HOT TURKEY 8  วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - อัลมาตี้ - อิสตันบูล [ - / - / - ]
  Day 2 : อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ส วนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค - เมืองไอยวาริค - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย [ B / L / D ]
  Day 3 : โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ปามุคคาเล่ - ร้านขนม Turkish Delight [ B / L / D ]
  Day 4 : ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - อังการ่า [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองอังการ่า - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - แกรนด์บาซ่าร์ [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองอิสตันบูล - เมืองอัลมาตี้ [ B / L / - ]
  Day 8 : เมืองอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 13 เม.ย. 61
36,888
10 - 17 เม.ย. 61
37,888
13 - 20 เม.ย. 61
37,888
04 - 11 พ.ค. 61
29,888
06 - 13 ก.ค. 61
29,888
17 - 24 ก.ค. 61
29,888
24 - 31 ก.ค. 61
29,888
07 - 14 ส.ค. 61
29,888
10 - 17 ส.ค. 61
29,888
14 - 21 ส.ค. 61
29,888
14 - 21 ก.ย. 61
29,888

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X