EUROPE ITALY-SWISS-FRANCE
EUROPE ITALY-SWISS-FRANCE
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 91,500 บาท
รหัสทัวร์ GGEU12
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 23 เม.ย. 61 / 22 - 30 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินกรุงโรม(อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – เมืองปิซ่า [ - / L / D ]
  Day 3 : หอเอนปิซ่า – จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ [ B / L / D ]
  Day 4 : เวนิส เมสเตร้– เมืองมิลาน – เมืองลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองสตราบูร์ก(ฝรั่งเศส) [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองสตราบูร์ก – รถไฟ TGV – เที่ยวชมเมืองปารีส [ B / L / D ]
  Day 7 : พระราชวังแวร์ซายส์ – ร้านดิวตี้ฟรี – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมูช [ B / L / D ]
  Day 8 : กรุงปารีส - สนามบินกรุงปารีส [ B / - / - ]
  Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ม.ค. 61 - 07 ก.พ. 61
91,500
06 - 14 ก.พ. 61
91,500
08 - 16 มี.ค. 61
91,500
15 - 23 มี.ค. 61
91,500
20 - 28 มี.ค. 61
91,500
15 - 23 เม.ย. 61
91,500
22 - 30 เม.ย. 61
91,500

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X