SKI KANAZAWA NEW YEAR
SKI KANAZAWA NEW YEAR
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คานาซาวะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คานาซาวะ
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-24
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 04 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สวนเคนโระคุเอ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : เล่นสกี – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้า [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 5 : เมืองโอซาก้า -ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – นาโงย่า – ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ – ช้อปปิ้งอิออน [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า

21.30 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สวนเคนโระคุเอ็น

00.40 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
08.05 น.
ถึง สนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบ ญี่ปุ่นดั้งเดิม และ ยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ง เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมี ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถ รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านในสไตล์นี้ว่า กัสโช พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลา คราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาวะ จากนั้นเดินทางสู่ สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและ ตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวนแห่งนี้มีอายุมากว่า 500 ปีแล้ว และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากทางการ เพื่อเตรียมหลักดันในการขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้ เป็นมรดกโลกต่อไป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม APA KANAZAWA CHUO หรือเทียบเท่า นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณ

วันที่สาม เล่นสกี – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ลานสกี ที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขับรถ Snow Mobile สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปให้ทั่วรีสอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting และกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ.. ค่ากิจกรรมทุกชนิดที่ลานสกี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปยัง สวนผลไม้.. เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไป ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.) นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า หากมีเวลานำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านดังของเมืองโอซาก้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ )ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน ได้เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จ่ายเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจ จากหนังดังที่ท่านชื่น ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คด ราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จู ราสสิค พาร์ค” “นั่งรถซีมูเลเตอร์” ย้อนเวลา หาอดีตกับ ไมเคิล เจ ฟอกซ์จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์” นั่งเรือเพื่อพบ ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และยัง มีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์ค และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดกับ “สไปร์เดอร์ แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ และตื่นเต้นสุดๆ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ เรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ แฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ ได้ต่อเนื่อง เมื่อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด้ ประกาศ เปิดตัว ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) โซนใหม่ของธีมพาร์คเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2014 ที่ ผ่านมา ล่าสุดสาวกพ่อมดฝั่งเอเชียก็ได้เฮกันบ้าง เมื่อ Universal Studio Japan ได้ทำการ เปิดตัว The Wizarding World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิร์มความอลังการไม่แพ้ฝั่งอเมริกา โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ก็จะมีสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สำคัญ อื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้าน ฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จำลองฉากมาจากภาพยนตร์ รวมถึงสนุก ไปกับเครื่องเล่นอีกมากมายด้วย หรือ นำท่านอิสระช้อปปิ้งในโอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกมากมายกับ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโอซาก้า
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย
จากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง สินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์ เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองโอซาก้า -ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – นาโงย่า – ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ – ช้อปปิ้งอิออน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) สร้างโดย โชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซาก้า ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า นำท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ ในช่วงเวลาค่ำนำท่านชมการแสดงไฟ ในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นการจัด แสดงไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์และจำนวนไฟที่ใช้จัด แสดงนั้นมากมายจนเป็นที่กล่าวขาน อีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้นยัง มีการปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่นอุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาว แห่งทาง ช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา แสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชุบุ เซนทรา แอร์พอร์ต หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโงย่า
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL737
14.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ธ.ค. 60 - 04 ม.ค. 61 ปีใหม่
59,900
56,900
53,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X