ตุรกี 9 วัน 7 คืน
ตุรกี 9 วัน 7 คืน
ทัวร์ ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
รหัสทัวร์ IST03_Tk
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่- นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองอังการ่า-เมืองอิสตันบูล –สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป [ B / L / D ]
  Day 8 : เมืองอิสตันบูล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล [ B / L / - ]
  Day 9 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 - 11 เม.ย. 63
07 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์
08 - 16 เม.ย. 63 สงกรานต์
13 - 21 เม.ย. 63 สงกรานต์
14 - 22 เม.ย. 63 สงกรานต์

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X