JAPAN KAMIKOCHI IN AUTUMN 5 วัน 3 คืน
JAPAN KAMIKOCHI IN AUTUMN 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-57
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโกย่า – ล่องเรือเอเนะเคียว – นั่งกระเช้าชินโฮตากะ – ท่องเที่ยวคามิโคจิ – สะพานคัปปะ - ออนเซน [ - / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ซานมาจิซูจิ – ทาคายาม่าจินยะ – นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 4 : นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – คิโยมิสึ (แต่งชุดกิโมโน) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 5 : โอซาก้า – โฮชิโนะบุรังโกะ – ช้อปปิ้งอิออน [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
51,900
20 - 24 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
51,900
01 - 05 พ.ย. 62
49,900
06 - 10 พ.ย. 62
49,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X