พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท
รหัสทัวร์ พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
31 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
6,556
07 - 08 ก.ย. 62
5,995
14 - 15 ก.ย. 62
6,556
21 - 22 ก.ย. 62
6,556
28 - 29 ก.ย. 62
6,556
05 - 06 ต.ค. 62
6,556
19 - 20 ต.ค. 62
6,556

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X