JAPAN GRAND HOKKAIDO KOYO 6 วัน 4 คืน
JAPAN GRAND HOKKAIDO KOYO  6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-41
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – ทาคิโนะพาร์ค – เมืองโจซังเค [ - / L / D ]
  Day 3 : ชมใบไม้เปลี่ยนสี เขื่อนโฮเฮเคียว – เก็บผลไม้ – เดินเล่นชมเมืองโจซังเค – ออนเซ็นแช่เท้า ** หลังรับประทานอาหารนำท่านชมโชว์แสดงไฟที่ สะพานฟุตามิ [ B / L / D ]
  Day 4 : นั่งกระเช้าชมภูเขาโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร [ B / L / D ]
  Day 5 : ตลาดปลานิโจ – ร้านมือสอง – มิตซุยเอ้าท์เล็ต [ B / - / D ]
  Day 6 : สนามบินชิโตซะ– กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
59,900
56,900
56,900
53,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X