JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS & PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS & PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-22
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิซูจิ - เมืองโตยาม่า [ - / L / D ]
  Day 3 : เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมทุ่งพิ้งค์มอส – นาโกย่า [ B / L / D ]
  Day 5 : ซาคาเอะ – อิออน [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 18 เม.ย. 62 สงกรานต์
55,900
52,900
52,900
49,900
8,900
18 - 23 เม.ย. 62
53,900
50,900
50,900
47,900
8,900
26 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 วันแรงงาน
54,900
51,900
51,900
48,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X