โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
รหัสทัวร์ BAL02_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน [ B / L / D ]
  Day 2 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ - บาตูร์ - ชิมกระแฟขี้ชะมด - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หาดคูต้า [ B / L / D ]
  Day 3 : ตลาดเมืองอูบุด - วัดบราตัน - วัดเม็งวี - วิหารทานาต์ลอต - คูต้า [ B / L / D ]
  Day 4 : คูต้า - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 25 ธ.ค. 61
27 - 30 ธ.ค. 61
28 - 31 ธ.ค. 61
03 - 06 ม.ค. 62
10 - 13 ม.ค. 62
17 - 20 ม.ค. 62
24 - 27 ม.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X