เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์<BR>ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN061_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 21 - 24 เม.ย. 62 / 24 - 27 เม.ย. 62 / 28 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 / 05 - 08 พ.ค. 62 / 08 - 11 พ.ค. 62 / 12 - 15 พ.ค. 62 / 15 - 18 พ.ค. 62 / 26 - 29 พ.ค. 62 / 02 - 05 มิ.ย. 62 / 16 - 18 มิ.ย. 62 / 30 มิ.ย. 62 - 03 ก.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 27 มี.ค. 62
03 - 06 เม.ย. 62
06 - 09 เม.ย. 62
07 - 10 เม.ย. 62
10 - 13 เม.ย. 62
15 - 18 เม.ย. 62
16 - 19 เม.ย. 62
21 - 24 เม.ย. 62
24 - 27 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62
05 - 08 พ.ค. 62
08 - 11 พ.ค. 62
12 - 15 พ.ค. 62
15 - 18 พ.ค. 62
26 - 29 พ.ค. 62
02 - 05 มิ.ย. 62
16 - 18 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 03 ก.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X