เวียดนามเหนือ...ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน
4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน<BR>4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN05_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา [ - / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 09 ม.ค. 62
13 - 16 ม.ค. 62
27 - 30 ม.ค. 62
01 - 04 ก.พ. 62
03 - 06 ก.พ. 62
08 - 11 ก.พ. 62
10 - 13 ก.พ. 62
15 - 18 ก.พ. 62
17 - 20 ก.พ. 62
22 - 25 ก.พ. 62
24 - 27 ก.พ. 62
01 - 04 มี.ค. 62
03 - 06 มี.ค. 62
08 - 11 มี.ค. 62
10 - 13 มี.ค. 62
15 - 18 มี.ค. 62
17 - 20 มี.ค. 62
22 - 25 มี.ค. 62
24 - 27 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X