เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ  ฮานอย  ฮาลอง  ซาปา  4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VN061_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 09 ธ.ค. 60
13 - 16 ธ.ค. 60
20 - 23 ธ.ค. 60
27 - 30 ธ.ค. 60
06 - 09 ม.ค. 61
20 - 23 ม.ค. 61
27 - 30 ม.ค. 61
10 - 13 ก.พ. 61
17 - 20 ก.พ. 61
24 - 27 ก.พ. 61
03 - 06 มี.ค. 61
10 - 13 มี.ค. 61
17 - 20 มี.ค. 61
24 - 27 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 03 เม.ย. 61
07 - 10 เม.ย. 61
12 - 15 เม.ย. 61 สงกรานต์
21 - 24 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X