เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VN08_PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง [ - / - / D ]
  Day 2 : ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 18 ก.ย. 60
22 - 25 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60
05 - 08 ต.ค. 60
19 - 22 ต.ค. 60
01 - 04 ธ.ค. 60
07 - 10 ธ.ค. 60
08 - 11 ธ.ค. 60
10 - 13 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X