ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง  เซินเจิ้น  3 วัน  2  คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG001_RJ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น [ - / - / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
04 - 06 ม.ค. 61
11 - 13 ม.ค. 61
18 - 20 ม.ค. 61
25 - 27 ม.ค. 61
01 - 03 ก.พ. 61
08 - 10 ก.พ. 61
15 - 17 ก.พ. 61
22 - 24 ก.พ. 61
01 - 03 มี.ค. 61
08 - 10 มี.ค. 61
15 - 17 มี.ค. 61
29 - 31 มี.ค. 61
05 - 07 เม.ย. 61
12 - 14 เม.ย. 61 สงกรานต์

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X