อิ่มบุญ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
อิ่มบุญ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 13 มี.ค. 61
3,993
14 - 14 มี.ค. 61
3,993
15 - 15 มี.ค. 61
3,993
18 - 18 มี.ค. 61
4,554
20 - 20 มี.ค. 61
3,993
21 - 21 มี.ค. 61
3,993
27 - 27 มี.ค. 61
3,993
28 - 28 มี.ค. 61
3,993
29 - 29 มี.ค. 61
3,993
31 - 31 มี.ค. 61
4,554

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X