ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 6 วัน 5 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ 4
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – ประเทศไต้หวัน [ - / - / - ]
  Day 2 : ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - ท่าเรือ KEELUNG - CHECK IN COSTA FORTUNA [ B / L / D ]
  Day 3 : นาฮะ - โอกินาวา -ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : อิชิงากิ - ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 5 : มิยาโกะจิมะ - ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 6 : ท่าเรือ KEELUNG –หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค –วัดหลงซันซื่อ –สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 16 ม.ค. 61
19,900
19,900
19,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X