ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 3 วัน 2 คืน
ทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท
รหัสทัวร์ 1.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ฮ่องกง [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ไต้หวัน [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 06 ม.ค. 61
5,500
5,500
5,500

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X