รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน 6 คืน
รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ [ - / - / D ]
  Day 2 : กรุงมอสโคว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : กรุงมอสโคว์ [ B / L / D ]
  Day 4 : กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ B / - / D ]
  Day 5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ B / L / D ]
  Day 6 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ B / L / D ]
  Day 7 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 12 เม.ย. 61
89,900
12 - 19 เม.ย. 61
89,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X