มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN081_VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 04 พ.ค. 62 / 04 - 07 พ.ค. 62 / 09 - 12 พ.ค. 62 / 06 - 09 มิ.ย. 62 / 07 - 10 มิ.ย. 62 / 13 - 16 มิ.ย. 62 / 21 - 24 มิ.ย. 62 / 27 - 30 มิ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาดDong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 24 มี.ค. 62
28 - 31 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62
03 - 06 เม.ย. 62
10 - 13 เม.ย. 62
01 - 04 พ.ค. 62
04 - 07 พ.ค. 62
09 - 12 พ.ค. 62
06 - 09 มิ.ย. 62
07 - 10 มิ.ย. 62
13 - 16 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X