มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN008_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร [ - / L / D ]
  Day 2 : วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 - 29 พ.ย. 61
04 - 06 ธ.ค. 61
11 - 13 ธ.ค. 61
18 - 20 ธ.ค. 61
25 - 27 ธ.ค. 61
08 - 10 ม.ค. 62
15 - 17 ม.ค. 62
22 - 24 ม.ค. 62
29 - 31 ม.ค. 62
05 - 07 ก.พ. 62
12 - 14 ก.พ. 62
19 - 21 ก.พ. 62
26 - 28 ก.พ. 62
05 - 07 มี.ค. 62
12 - 14 มี.ค. 62
19 - 21 มี.ค. 62
26 - 28 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X