มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน
มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN005_VJ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 24 - 28 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย [ - / - / D ]
  Day 2 : ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 3 : ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบอิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]
  Day 5 : ฮานอย-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 มี.ค. 62
27 - 31 มี.ค. 62
03 - 07 เม.ย. 62
10 - 14 เม.ย. 62
11 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์
12 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์
17 - 21 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X