พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
3 วัน 2 คืน
พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน<BR>3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR03_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 24 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 06 - 08 ธ.ค. 62 / 08 - 10 ธ.ค. 62 / 13 - 15 ธ.ค. 62 / 20 - 22 ธ.ค. 62 / 28 - 30 ธ.ค. 62 / 30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 07 - 09 ก.พ. 63 / 08 - 10 ก.พ. 63 / 07 - 09 มี.ค. 63 / 28 - 30 มี.ค. 63 / 03 - 05 เม.ย. 63 / 04 - 06 เม.ย. 63 / 13 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ [ - / - / D ]
  Day 2 : พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล [ B / L / D ]
  Day 3 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 24 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
06 - 08 ธ.ค. 62
08 - 10 ธ.ค. 62
13 - 15 ธ.ค. 62
20 - 22 ธ.ค. 62
28 - 30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
31 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
07 - 09 ก.พ. 63
08 - 10 ก.พ. 63
07 - 09 มี.ค. 63
28 - 30 มี.ค. 63
03 - 05 เม.ย. 63
04 - 06 เม.ย. 63
13 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X