พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
3 วัน 2 คืน
พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน<BR>3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR03_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ [ - / - / D ]
  Day 2 : พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล [ B / L / D ]
  Day 3 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 03 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62
29 - 31 มี.ค. 62
06 - 08 เม.ย. 62
12 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์
13 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์
14 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X