พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR061_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 17 ธ.ค. 61 / 02 - 04 ก.พ. 62 / 16 - 18 ก.พ. 62 / 23 - 25 ก.พ. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา [ - / - / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง [ B / L / D ]
  Day 3 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 17 ธ.ค. 61
18,900
02 - 04 ก.พ. 62
18,900
16 - 18 ก.พ. 62
18,900
23 - 25 ก.พ. 62
17,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X