พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR061_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา [ - / - / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง [ B / L / D ]
  Day 3 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 24 ก.ย. 60
06 - 08 ต.ค. 60
20 - 22 ต.ค. 60
21 - 23 ต.ค. 60 วันปิยะ
03 - 05 พ.ย. 60
10 - 12 พ.ย. 60
24 - 26 พ.ย. 60
01 - 03 ธ.ค. 60
03 - 05 ธ.ค. 60
08 - 10 ธ.ค. 60
09 - 11 ธ.ค. 60
15 - 17 ธ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 60
29 - 31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X