พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR021_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 12 พ.ค. 62 / 18 - 20 พ.ค. 62 / 24 - 26 พ.ค. 62 / 31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / - / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 24 มี.ค. 62
29 - 31 มี.ค. 62
06 - 08 เม.ย. 62
12 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์
13 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์
14 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์
19 - 21 เม.ย. 62
10 - 12 พ.ค. 62
18 - 20 พ.ค. 62
24 - 26 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X