พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR08_FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 ต.ค. 60
19 - 23 ต.ค. 60
02 - 06 พ.ย. 60
23 - 27 พ.ย. 60
01 - 05 ธ.ค. 60
09 - 13 ธ.ค. 60
21 - 25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
11 - 16 ม.ค. 61
25 - 29 ม.ค. 61
08 - 12 ก.พ. 61
22 - 26 ก.พ. 61
01 - 05 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X