พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR04_DD_5STAR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 26 พ.ย. 60
25 - 27 พ.ย. 60
01 - 03 ธ.ค. 60
02 - 04 ธ.ค. 60
08 - 10 ธ.ค. 60
09 - 11 ธ.ค. 60
15 - 17 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 60
23 - 25 ธ.ค. 60
29 - 31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
05 - 07 ม.ค. 61
06 - 08 ม.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 61
13 - 15 ม.ค. 61
19 - 21 ม.ค. 61
20 - 22 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
27 - 29 ม.ค. 61
02 - 04 ก.พ. 61
03 - 05 ก.พ. 61
09 - 11 ก.พ. 61
10 - 12 ก.พ. 61
16 - 18 ก.พ. 61
17 - 19 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
24 - 26 ก.พ. 61
02 - 04 มี.ค. 61
03 - 05 มี.ค. 61
09 - 11 มี.ค. 61
10 - 12 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61
17 - 19 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X