พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR04_DD_5STAR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 28 เม.ย. 62 / 27 - 29 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 03 มี.ค. 62
02 - 04 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
09 - 11 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
16 - 18 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62
29 - 31 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62
05 - 07 เม.ย. 62
06 - 08 เม.ย. 62
12 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์
13 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์
14 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์
19 - 21 เม.ย. 62
20 - 22 เม.ย. 62
26 - 28 เม.ย. 62
27 - 29 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X