พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR04_DD_4STAR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน...นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 พ.ย. 61
03 - 05 พ.ย. 61
09 - 11 พ.ย. 61
10 - 12 พ.ย. 61
16 - 18 พ.ย. 61
23 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
01 - 03 ธ.ค. 61
14 - 16 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
21 - 23 ธ.ค. 61
22 - 24 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
04 - 06 ม.ค. 62
05 - 07 ม.ค. 62
11 - 13 ม.ค. 62
12 - 14 ม.ค. 62
18 - 20 ม.ค. 62
19 - 21 ม.ค. 62
25 - 27 ม.ค. 62
26 - 28 ม.ค. 62
01 - 03 ก.พ. 62
02 - 04 ก.พ. 62
08 - 10 ก.พ. 62
09 - 11 ก.พ. 62
15 - 17 ก.พ. 62
16 - 18 ก.พ. 62
22 - 24 ก.พ. 62
23 - 25 ก.พ. 62
01 - 03 มี.ค. 62
02 - 04 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
09 - 11 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
16 - 18 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X