พม่า มัณทะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 2 วัน 1 คืน
พม่า มัณทะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR031_FD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ [ - / L / D ]
  Day 2 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 07 ม.ค. 61
12 - 13 ม.ค. 61
19 - 20 ม.ค. 61
26 - 27 ม.ค. 61
03 - 04 ก.พ. 61
10 - 11 ก.พ. 61
17 - 18 ก.พ. 61
24 - 25 ก.พ. 61
01 - 02 มี.ค. 61
03 - 04 มี.ค. 61
09 - 10 มี.ค. 61
17 - 18 มี.ค. 61
23 - 24 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
27 - 28 เม.ย. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X