มหัศจรรย์...มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน
มหัศจรรย์...มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR031_FD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ [ - / - / D ]
  Day 2 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 24 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 01 ธ.ค. 61
01 - 02 ธ.ค. 61
08 - 09 ธ.ค. 61
14 - 15 ธ.ค. 61
15 - 16 ธ.ค. 61
21 - 22 ธ.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X