พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051_PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 / 06 - 09 มี.ค. 63 / 20 - 23 มี.ค. 63 / 27 - 30 มี.ค. 63 / 03 - 06 เม.ย. 63 / 04 - 07 เม.ย. 63 / 11 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 12 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 24 - 27 เม.ย. 63 / 01 - 04 พ.ค. 63 / 02 - 05 พ.ค. 63 / 03 - 06 พ.ค. 63 / 08 - 11 พ.ค. 63 / 22 - 25 พ.ค. 63 / 03 - 06 มิ.ย. 63 / 04 - 07 มิ.ย. 63 / 19 - 22 มิ.ย. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / - / D ]
  Day 2 : พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
06 - 09 มี.ค. 63
20 - 23 มี.ค. 63
27 - 30 มี.ค. 63
03 - 06 เม.ย. 63
04 - 07 เม.ย. 63
11 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์
12 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์
24 - 27 เม.ย. 63
01 - 04 พ.ค. 63
02 - 05 พ.ค. 63
03 - 06 พ.ค. 63
08 - 11 พ.ค. 63
22 - 25 พ.ค. 63
03 - 06 มิ.ย. 63
04 - 07 มิ.ย. 63
19 - 22 มิ.ย. 63

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X