พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051_PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 29 ก.ค. 62 / 09 - 12 ส.ค. 62 / 23 - 26 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 / 06 - 09 ก.ย. 62 / 20 - 23 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / - / D ]
  Day 2 : พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 29 เม.ย. 62
10 - 13 พ.ค. 62
24 - 27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
05 - 08 ก.ค. 62
12 - 15 ก.ค. 62
13 - 16 ก.ค. 62
26 - 29 ก.ค. 62
09 - 12 ส.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62
06 - 09 ก.ย. 62
20 - 23 ก.ย. 62
27 - 30 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X