พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / L / D ]
  Day 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
02 - 05 ธ.ค. 60
08 - 11 ธ.ค. 60
14 - 17 ธ.ค. 60
21 - 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
04 - 07 ม.ค. 61
11 - 14 ม.ค. 61
18 - 21 ม.ค. 61
25 - 28 ม.ค. 61
01 - 04 ก.พ. 61
08 - 11 ก.พ. 61
15 - 18 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
01 - 04 มี.ค. 61
08 - 11 มี.ค. 61
15 - 18 มี.ค. 61
22 - 25 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
05 - 08 เม.ย. 61
12 - 15 เม.ย. 61 สงกรานต์
13 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์
14 - 17 เม.ย. 61 สงกรานต์
19 - 22 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X