พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์
4 วัน 3 คืน
พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์<BR>4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR071_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ [ - / - / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด [ B / L / D ]
  Day 3 : พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง [ B / L / D ]
  Day 4 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-พระมหามัยมุนี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60
20 - 23 ต.ค. 60 วันปิยะ
26 - 29 ต.ค. 60
09 - 12 พ.ย. 60
23 - 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
02 - 05 ธ.ค. 60
08 - 11 ธ.ค. 60
14 - 17 ธ.ค. 60
21 - 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X