พม่า หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
4 วัน 3 คืน
พม่า หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน<BR>4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR02_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา [ - / L / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน ...นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 04 พ.ย. 61
13,900
08 - 11 พ.ย. 61
13,900
15 - 18 พ.ย. 61
13,900
22 - 25 พ.ย. 61
13,900
29 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
13,900
07 - 10 ธ.ค. 61
15,900
13 - 16 ธ.ค. 61
13,900
20 - 23 ธ.ค. 61
13,900
28 - 31 ธ.ค. 61
15,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X